Eosentomon xishaense

From Wikipedia, the free encyclopedia

Eosentomon xishaense
Scientific classification edit
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Entognatha
Order: Protura
Family: Eosentomidae
Genus: Eosentomon
Species:
E. xishaense
Binomial name
Eosentomon xishaense
Yin, 1988

Eosentomon xishaense is a species of proturan in the family Eosentomidae. It is found in Southern Asia.[1][2]

References[]

  1. ^ "Eosentomon xishaense Report". Integrated Taxonomic Information System. Retrieved 2020-01-23.
  2. ^ "Eosentomon xishaense". GBIF. Retrieved 2020-01-23.


Retrieved from ""